"Attitudes" - "Actitudes"

Oil on canvas, 72" x 28", 2001